top of page

Curriculum

Kenjutsu Kata
Omote no Tachi (Basics of the Sword)
 1. Itsutsu no tachi

 2. Nanatsu no tachi

 3. Kasumi no tachi,

 4. Hakka no tachi

 

Gogyo no Tachi (Five Teachings of the Sword)
 1. Mitsu no tachi

 2. Yotsu no tachi

 3. In no tachi

 4. Sha no tachi

 5. Hotsu no tachi

 

Gokui no Schichijo no Tachi (Essential Techniques of the Sword)
 1. Enzan No Tachi | Ukifune No Kurai

 2. Katanami No Tachi | Yosui No Kurai

 3. Agenami No Tachi | Sangetsu No Kurai

Bojutsu Kata
 1. Seri ai no bo

 2. Sune hishigi no bo

 3. Sayu no bo

 4. Kaza hazushi no bo

 5. Hana tsurube no bo

 6. Tate nami no bo

Naginatajutsu Kata
 1. Itsutsu no naginata

 2. Nanatsu no naginata

 3. Kasumi no naginata

 4. Hakka no naginata

Sojutsu Kata
 1. Hiryu no yari

 2. Koryu no yari

 3. Tsuki dome no yari

 4. Anya no yari

 5. Denko no yari

 6. Yoru no ya yari

Iaijutsu Kata
Omote no Iai – Sitting
 1. Kusa nagi no ken

 2. Nuki tsuke no ken

 3. Nuki uchi no ken

 4. Uken

 5. Sasken

 6. Happo ken

 

 

Tachi-ai Batto jutsu – Standing
 1. Yuki ai gyaku nuki no tachi

 2. Zengo Chidori no tachi

 3. Yuki ai Migi Chidori no tachi

 4. Gyakku nuki no tachi

 5. Nuki uchi no tachi

 

Gokui no Iaijutsu (Essential techniques of sword drawing)
 1. Kumogiri No Ken

 2. Hangetsu No Ken

 3. Seigan No Ken

 4. Mu Ichi No Ken

 5. Mu Ni No Ken

bottom of page